Odštampajte ovu stranicu

O nama

    Građevinsko preduzeće "Simpro" Doboj osnovano je sada već davne 1996. godine u Doboju. U svojstvu investitora, projektanta i izvođača radova, izgradili smo veliki broj stambenih i poslovnih objekata namenjenih tržištu. Pratimo trendove u oblasti građevinarstva, tako da iz godine u godinu usavršavamo sopstvene kadrove, osavremenjujemo tehničke kapacitete i edukujemo sopstveni menadžment.

SIMPRO INFO

JIB: 4400016620001

PIB: 400016620001

Matični broj: 1859625

 

 

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, na osnovu člana 123. stav 5. Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 84/02) i rješenja o ispunjenosti uslova za građenje objekata

broj 3988/09 od 03.10.2009. godine izdaje:

L I C E N C U

DOO "SIMPRO" Doboj

ispunjava uslove za građenje objekata visokogradnje, osim mašinskih i elektro instalacija, za koje odobrenje za građenje izdaje opštinski organ uprave